Articles of Association

As per 19 May 2023

English

§ 1 – Company name
The company's name is Lumi Gruppen AS.

§ 2 – Company name
The company's registered office is in the municipality of Oslo.

§ 3 – The company's business
The object of the company is to conduct business within development and investment in other companies and everything in connection with this, including owning shares in other companies.

§ 4 – Share capital
The company's share capital is NOK 23,201,401.86, divided into 54,241,433 shares, each with a nominal value of NOK 0.42.

The company's share shall be registered in a securities register (the Norwegian Central Securities Depository (VPS)) and are freely transferable.

§ 5 – Board of directors
The company's board of directors shall consist of at least 3 board members, as resolved by the general meeting.

§ 6 – Signatory rights
The chairman of the board solely or two board members jointly have the right to sign on behalf of the company.

§ 7 – General meeting
Documents concerning matters to be considered at the Company's general meeting, including documents which by law must be included in or enclosed with the notice of the general meeting, need not be sent to shareholders if the documents are made available on the Company's website. Notwithstanding the foregoing, a shareholder may request a copy of documents which concern matters to be considered at the general meeting.

The annual general meeting shall deal with and decide the following matters:

  • Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
  • Any other matters, which according to law or the articles of association fall within the responsibility of the general meeting.

§ 8 – Nomination committee
The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of between two and three members as resolved by the general meeting, where the majority of the members shall be independent of the board of directors and the company's management.

The members of the nomination committee, including the chairman, will be elected by the general meeting for a period of two years unless the general meeting decides otherwise in connection with the election.

The nomination committee shall give recommendations to the general meeting for the election of shareholder elected members to the board of directors and the chairperson, and to members of the nomination committee, in addition to recommendations for remuneration to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.

Norsk

§ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Lumi Gruppen AS.

§ 2 - Foretaksnavn
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er å drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaper og alt som står i den forbindelse, herunder å eie aksjer i andre selskaper.

§ 4 - Aksjekapital
Aksjekapitalen er NOK 23.201.401,86, fordelt på 55.241.433 aksjer, hver pålydende NOK 0,42.

Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen i Norge (VPS)) og er fritt omsettelige.

§ 5 – Styre
Selskapets styre skal bestå av minst 3 styremedlemmer i henhold til generalforsamlingens beslutning.

§ 6 - Signatur
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 - Generalforsamling
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, inkludert lovpålagte dokumenter eller vedlegg til innkallingen, behøver ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Til tross for det foregående, kan en aksjonær be om en kopi av dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8 – Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av fra to til tre medlemmer etter generalforsamlingens beslutning, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og selskapets ledelse.

Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder velges av general-forsamlingen for to år av gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og styrets leder, og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen.